top of page
 • Waar is jullie studio gelegen? Where is your studio located?
  Het adres van Showcase Studio is Stropkaai 54, 9000 Gent. Momenteel zijn er werken aan de gang voor onze studio maar wanneer je door de stelling wandelt, zal je onze Showcase lichten zien! The address of Showcase Studio is Stropkaai 54, 9000 Ghent. Currently there are works going on in front of our studio but when you walk through the rack, you will see our Showcase lights!
 • Is er een parking aan Showcase Studio? Is there parking at Showcase Studio?
  Jammer genoeg hebben we geen privé parking. However, you can park in the streets around the studio and for a reasonable price! Unfortunately, we do not have private parking. Je kunt echter parkeren in de straten rond de studio en voor een redelijke prijs!
 • Is er een fietsenstalling? Is there bicycle parking?
  Super dat je met de fiets wil komen! Je fiets is welkom op onze koer voor de ingang en in de fietsenstalling iets verder in de straat. We vragen wel om te vermijden om je fiets voor de gevel van onze buren te plaatsen. Great that you want to come by bike! Your bike is welcome in our courtyard in front of the entrance and in the bike shed a little further down the street. We do ask that you avoid putting your bike in front of our neighbours' facade.
 • Is Showcase Studio ver van het centrum van Gent? Is Showcase Studio far from the centre of Ghent?
  Het Sint-Pietersplein is amper 20 minuutjes stappen van onze studio vandaan. Vanaf daar zijn tal van Gentse bezienswaardigheden dicht in de buurt! Sint-Pietersplein is barely 20 minutes' walk from our studio. From there, numerous Ghent landmarks are close by!
 • Hoe geraak ik met het openbaar vervoer in de dansstudio? How do I get to the dance studio by public transport?
  Het treinstation Gent-Sint-Pieters ligt op 20 minuten wandelen van onze studio. Er rijden ook regelmatig bussen van het station naar de bushalte 'Gent Zomerstraat'. Kom je uit het centrum van Gent? Neem de bus tot aan de halte 'Gent de Heerestraat' of tram 4 tot 'Ledeberg Hundelgemsesteenweg'. Ghent-Sint-Pieters train station is a 20-minute walk from our studio. Buses also drive regularly from the station to the bus stop 'Gent Zomerstraat'. Coming from the centre of Ghent? Take the bus to the stop 'Gent de Heerestraat' or tram 4 to 'Ledeberg Hundelgemsesteenweg'.
 • Kan ik de zaal huren? Can I rent the studio?
  Ja! De studio huren is mogelijk en kan via studiorental@tommygryson.com. Laat even weten wanneer en waarvoor je de studio wil huren en met hoeveel personen je zou komen. Wij checken of de studio nog vrij is en laten de verdere stappen weten! Yes! Renting the studio is possible and can be done via studiorental@tommygryson.com. Just let us know when and for what you would like to rent the studio and with how many people you would come. We will check if the studio is still available and let you know the next steps!
 • Wanneer start en eindigt het semester? When does the semester start and end?
  Dit jaar begint het eerste semester op 25 september 2023 en eindigt het op 21 december 2023. Het tweede semester start op 23 januari 2024 en eindigt op 6 mei 2024. Tijdens de schoolvakanties gaan de lessen niet door! Dan maken we plaats voor onze workshops waar jullie ook meer dan welkom zijn. This year, the first semester starts on September 25th 2023 and ends on December 21st 2023. The second semester starts on January 23th 2024 and ends on May 6th 2024. During school holidays, classes do not take place! Then we make room for our workshops where you are also more than welcome.
 • Welke lessen bieden jullie aan? What classes do you offer?
  Op onze website kan je ons lessenrooster bekijken en kan je een kijkje naar onze lesgevers en dansstijlen. On our website, you can check our class schedule and have a look at our teachers and dance styles.
 • Bieden jullie danslessen voor kinderen/tieners aan? Do you offer dance classes for children/teens?
  Ja! Momenteel gaan er danslessen voor kinderen (6-9 jaar) door op woensdag van 15:00 tot 16:00 en voor tieners (10-13 jaar) van 16:00 tot 17:00. Op donderdag gaat er van 18:00-19:00 een breakdance les door voor kinderen van 7 tot 12 jaar! Yes! Currently, dance classes for children (6-9 years) continue on Wednesdays from 15:00 to 16:00 and for teenagers (10-13 years) from 16:00 to 17:00. A breakdance class continues on Thursdays from 18:00-19:00 for children aged 7 to 12!
 • Kan ik een proefles volgen? Can I attend a trial lesson?
  Elk semester gaat de eerste week een gratis proeflesweek door. Deze week is iedereen welkom om een les te proberen! Let wel op: - De inschrijvingen voor de proeflessen van de adults lessen gaan 1 week voor de start open. - De proefles gaat niet door voor de lessen die reeds uitverkocht zijn voor de start van de proeflesweek. Schrijf je dus op tijd in of neem het risico dat jouw voorkeursles reeds uitverkocht is! Every semester, a free trial class week goes on the first week. This week, everyone is welcome to try a class! Please note: - Registrations for trial classes for adults classes open 1 week before the start. - The trial class will not go ahead for classes that are already sold out before the start of the trial class week. So register in time or take the risk that your preferred class is already sold out!
 • Ik heb de gratis proeflesweek gemist maar zou toch graag proberen, kan dit? I missed the free trial lesson week but would still like to try, is this possible?
  Ja, de eerste 3 lesweken kan je een les proberen aan €10. Is de les jouw ding en wil je de rest van het semester blijven komen? We trekken de €10 van jouw inschrijvingsgeld! Nadat de vaste lessen 3 weken bezig zijn, is het helaas niet meer mogelijk een proefles te volgen en zal je moeten wachten tot volgend semester! Yes, the first 3 weeks of classes you can try a class at €10. Is the class your thing and do you want to keep coming for the rest of the semester? We will deduct the €10 from your registration fee! After the regular classes have been running for 3 weeks, it is unfortunately no longer possible to take a trial class and you will have to wait until next semester!
 • Kan ik later in het semester instappen in een les? Can I join a class later in the semester?
  Is de les reeds uitverkocht? Dan is het helaas niet mogelijk om dit semester nog aan te sluiten in deze les. Is de les nog niet uitverkocht? Tot de 3de week na de start is het mogelijk om aan te sluiten en je in te schrijven via de website. Vanaf erna accepteren we geen drop-ins omdat er in onze vaste lessen gewerkt wordt aan vaste oefeningen en choreografieën. We willen de leerkracht de kans geven verder te kunnen werken met de groep. Als je later aansluit, zullen de gemiste lessen niet in mindering worden gebracht in de prijs. If the class is already sold out, it is unfortunately not possible to join this class this semester. If the class is not yet sold out, it is possible to join and register via the website until the 3rd week after the start. From after, we do not accept drop-ins because we work on set exercises and choreography in our regular classes. We want to give the teacher a chance to continue working with the group. If you join later, missed lessons will not be deducted from the price.
 • Hoe worden de lessen ingedeeld? How will classes be structured?
  Vanaf 14 jaar delen we de lessen niet meer in op leeftijd maar niveau. Er zijn lessen voor beginners, intermediate, advanced en open level. From 14 years, we no longer divide classes by age but by level. There are classes for beginners, intermediate, advanced and open level.
 • Hoe weet ik voor welk niveau ik mij best inschrijf? How do I know which level is best to register for?
  Je probeert best zelf je niveau in te schatten voor de les waar je interesse in hebt. Je kan dit doen door een proefles te volgen of te kijken of we een workshop aanbieden in deze stijl! Als je je zowel comfortabel voelt in de les als voldoende uitdaging krijgt, heb je het juist niveau gevonden. It's best to try to figure out your own level for the class you're interested in. You can do this by taking a trial class or see if we offer a workshop in this style! If you feel both comfortable in the class and sufficiently challenged, you have found the right level.
 • Kan ik mijn geld terugkrijgen als ik niet meer naar de lessen kan komen? Can I get a refund if I can no longer attend classes?
  Helaas is dit niet mogelijk! Unfortunately, this is not possible!
 • Wat is de gemiddelde leeftijd van de dansers? What is the average age of the dancers?
  Gemiddeld zijn de dansers in onze studio tussen de 16 en 26 jaar oud maar er zijn zeker ook dansers die jonger of ouder zijn! Vaste lessen: De kiddo & teen lessen zijn voor dansers tot en met 13 jaar. Vanaf 14 jaar zijn dansers welkom in alle andere lessen. Workshops: We plakken geen leeftijdsrestrictie op onze workshops omdat we denken dat dansers op jonge leeftijd al op een hoog niveau kunnen dansen. Enkel de lessen in het niveau advanced of pro zijn dansers pas welkom vanaf 14 jaar! On average, the dancers in our studio are between 16 and 26 years old but there are definitely dancers who are younger or older! Regular classes: The kiddo & teen classes are for dancers up to 13 years old. From 14 years onwards, dancers are welcome in all other classes. Workshops: We do not put an age restriction on our workshops because we believe that dancers at a young age can already dance at a high level. Only classes in advanced or pro level welcome dancers from 14 years old!
 • Kan ik een losse les volgen van de vaste lessenreeks? Can I take a single lesson from the regular classes?
  Neen. Onze vaste lessen dienen als reeks om de leerlingen de kans te geven te groeien in opeenvolgende lessen. De leerkracht kan specifieker trainen met de dansers doordat de lessen meerdere weken doorlopen. Omwille van deze reden accepteren we geen dansers voor een losse les maar je bent zeker welkom in onze workshops! No. Our regular classes serve as a series to allow students to grow in sequenced lessons. The teacher can train more specifically with the dancers because the lessons run over several weeks. For this reason, we do not accept dancers for a single lesson but you are certainly welcome to join our workshops!
 • Welke hakken koop ik best voor de heels lessen? Which heels should I buy for heels classes?
  Aan de start van het semester zal de leerkracht hier meer uitleg over geven in de les. Wil je toch graag op voorhand je hakken al kopen? Stuur gerust een berichtje en ze helpen je graag verder! At the start of the semester, the teacher will explain more about this in class. Would you still like to buy your heels in advance? Feel free to send a message and they will be happy to help you!
 • Ik heb geen bevestigingsmail gekregen na het boeken van mijn vaste les. Wat nu? I did not receive a confirmation email after booking my regular class. What now?
  Na het boeken je vaste les zou je een bevestigingsmail moeten krijgen van ons. Soms is het zo dat onze website overbelast is (wanneer veel dansers tegelijk boekingen doen) en de bevestigingsmails niet verzonden worden. Wanneer je ziet dat het geld van je rekening is gegaan, mag je ervan uitgaan dat je boeking gelukt is. Wil je graag zeker zijn? Stuur even een mailtje naar classes@tommygryson.com en wij kijken voor jou na of je op de lijst staat! After booking your regular class, you should receive a confirmation email from us. Sometimes our website is overloaded (when many dancers make bookings at the same time) and the confirmation emails are not sent. When you see that the money has gone out of your account, you may assume that your booking was successful. Would you like to be sure? Just send an email to classes@tommygryson.com and we will check for you if you are on the list!
 • Wat is de gemiddelde leeftijd van de dansers? What is the average age of the dancers?
  Gemiddeld zijn de dansers in onze studio tussen de 16 en 26 jaar oud maar er zijn zeker ook dansers die jonger of ouder zijn! Vaste lessen: De kiddo & teen lessen zijn voor dansers tot en met 13 jaar. Vanaf 14 jaar zijn dansers welkom in alle andere lessen. Workshops: We plakken geen leeftijdsrestrictie op onze workshops omdat we denken dat dansers op jonge leeftijd al op een hoog niveau kunnen dansen. Enkel de lessen in het niveau advanced of pro zijn dansers pas welkom vanaf 14 jaar! On average, the dancers in our studio are between 16 and 26 years old but there are definitely dancers who are younger or older! Regular classes: The kiddo & teen classes are for dancers up to 13 years old. From 14 years onwards, dancers are welcome in all other classes. Workshops: We do not put an age restriction on our workshops because we believe that dancers at a young age can already dance at a high level. Only classes in advanced or pro level welcome dancers from 14 years old!
 • Wat is een 10-beurtenkaart? What is a class card?
  Onze class card is een tienbeurtenkaart waarmee je workshops kan volgen naar keuze. Door gebruik te maken van deze kaart kan je al onze workshops volgen met korting! Vergeet niet je plaatsje te reserveren op onze website want jouw kaart zorgt niet automatisch voor een plek! Our class card is a ten-turn card that allows you to attend workshops of your choice. By using this card, you can attend all our workshops at a discount! Remember to book your spot on our website because your card does not automatically ensure a spot!
 • Hoelang is een class card geldig? How long is a class card valid?
  Een class card is 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Een jaar later vervalt hij automatisch! A class card is valid for 1 year from the date of purchase. One year later, it expires automatically!
 • Hoe weet ik voor welk niveau ik mij best inschrijf voor een workshop? How do I know which level is best to register for a workshop?
  Beginners: Je volgt voor het eerst een dansles, danst nog niet zo lang of wilt een nieuwe dansstijl uitproberen. Open Level: Alle niveaus zijn welkom. Intermediate: Je hebt al een tijdje danservaring in de dansstijl maar neemt graag de tijd in de les. Intermediate/advanced: De les wordt gegeven op gevorderd niveau, maar ook gevorderden zijn welkom! Advanced/pro: Je hebt veel ervaring of bent al een pro op dit gebied. Je wilt graag extra uitdaging tijdens een workshop. (alleen vanaf 14 jaar) Beginners: You are in a dance class for the first time, have not started dancing for long or would like to try a new dance style. Open level: All levels are welcome. Intermediate: You have had dance experience in the dance style for a while but like to take your time in class. Intermediate/advanced: Class is taught at an advanced level but intermediates are also welcome to try! Advanced/pro: You have a lot of experience or are already a pro in the field. You would like to get extra challenge during a workshop. (14+ years only)
 • Ik heb geen bevestigingsmail gekregen na het boeken van een workshop. Wat nu? I did not receive a confirmation email after booking a workshop. What now?
  Na het boeken je vaste les zou je een bevestigingsmail moeten krijgen van ons. Soms is het zo dat onze website overbelast is (wanneer veel dansers tegelijk boekingen doen) en de bevestigingsmails niet verzonden worden. Wanneer je ziet dat het geld van je rekening is gegaan, mag je ervan uitgaan dat je boeking gelukt is. Wil je graag zeker zijn? Stuur even een mailtje naar classes@tommygryson.com en wij kijken voor jou na of je op de lijst staat! After booking your regular class, you should receive a confirmation email from us. Sometimes our website is overloaded (when many dancers make bookings at the same time) and the confirmation emails are not sent. When you see that the money has gone out of your account, you may assume that your booking was successful. Would you like to be sure? Just send an email to classes@tommygryson.com and we will check for you if you are on the list!
 • Ik kan niet meer naar de workshop komen die ik heb geboekt. Kan ik deze omboeken? I can no longer attend the workshop I booked. Can I rebook it?
  Helaas is dit niet mogelijk. Je kan wel je plaats proberen doorverkopen. Laat ons gewoon even weten wie in jouw plaats komt! Unfortunately, this is not possible. You can, however, try to resell your place. Just let us know who will come in your place!
 • Moet ik mijn bevestigingsmail klaar houden als ik in de studio aankom? Do I need to have my confirmation e-mail ready when I arrive at the studio?
  Neen. Voor je de zaal binnenstapt, kan je jezelf inchecken op onze iPad. Daarop zal de lijst met aanwezigen tijdens de volgende workshop klaarstaan! No. Before you enter the room, you can check yourself in on our iPad. On it, the list of attendees for the next workshop will be ready!
 • Is er na de workshop tijd om een video te maken van de choreografie? Is there time after the workshop to make a video of the choreography?
  Beter nog! Elke workshop eindigen we met een tiental minuutjes om video's op te nemen met een professioneel videograaf. Niks moet, alles mag! Sta je liever niet op de video? Laat het even weten aan de docent. Even better! We will end each workshop with about 10 minutes to shoot videos with a professional videographer. Nothing has to, everything goes! Prefer not to be on video? Just let the teacher know.
 • Kan ik de video's, die tijdens de workshops werden gemaakt, krijgen? Can I get the videos made during the workshops?
  Ja! De video's worden via een WeTransfer link doorgestuurd naar alle e-mailadressen van de dansers die zich inschreven voor de workshops via onze website. Heb je een ticket overgekocht? Stuur even een berichtje naar de persoon van wie je het ticket over kocht of naar ons en wij sturen de WeTransfer link door! Let op: de link is maar 1 week geldig en wij houden de video's niet bij. Stuur je pas een berichtje een week na de workshop dan zijn de video's mogelijks al verwijderd. Yes! The videos will be forwarded via a WeTransfer link to all e-mail addresses of the dancers who registered for the workshops via our website. If you have bought a ticket over, please send a message to the person you bought the ticket over from or to us and we will forward the WeTransfer link! Please note that the link is only valid for 1 week and we do not keep the videos. If you do not send a message until a week after the workshop, the videos may already have been deleted.
 • Kan ik last minute aansluiten in een workshop? Can I join a workshop last minute?
  Dit is afhankelijk of de workshop reeds uitverkocht is of niet. Check via onze website bij 'Book Your Class' of dit het geval is of niet! Is de workshop nog niet uitverkocht? Dan is het zeker mogelijk om last minute aan te sluiten bij een workshop. Boek je plaatsje via onze website of kom rechtstreeks naar de studio! Hier kan je met Payconiq of cash betalen! Is de workshop uitverkocht? Dan is de zaal helaas vol en kunnen we geen last minutes toelaten! This depends on whether the workshop is already sold out or not. Check via our website at 'Book Your Class' whether this is the case or not! If the workshop is not yet sold out, it is certainly possible to join a workshop last minute. Book your spot via our website or come directly to the studio! Here you can pay with Payconiq or cash! If the workshop is sold out, then unfortunately the venue is full and we cannot accept last minutes!
 • Kan je in de studio een class card aankopen? Can you purchase a class card at the studio?
  Het is gemakkelijkste is om een class card aan te kopen via onze website en dit raden we ook aan. Koop je hem toch liever in onze studio? Dat kan! Spreek ons even aan en we brengen dit in orde! It is easiest to buy a class card via our website and we recommend this. Would you rather buy it in our studio? You can! Just speak to us and we'll take care of it!
 • Kan je een class card met meerdere personen gebruiken? Can you use a class card with more than one person?
  Nee, dit is niet de bedoeling. Jouw class card is persoonlijk en staat op jouw naam! No. Your class card is personal and is on your name!
 • Kan ik mij gewoon inschrijven om de opleiding Showcase Academy te volgen? Can I just register to take the Showcase Academy course?
  Om toegelaten te worden in de Showcase Academy moet je twee rondes afronden: Ronde 1: We krijgen vaak vragen of je semi-prof of prof moet zijn om deel te nemen aan de eerste ronde, en het antwoord is: nee! Ronde 1 is voor iedereen toegankelijk! Om je aan te melden hoef je ons alleen maar een video van je beste choreografie te sturen (zorg ervoor dat we het makkelijk kunnen bekijken - geen downloads) samen met je persoonlijke motivatie om mee te doen aan onze Academy. Ronde 2: Als je slaagt voor ronde één van onze audities, ontvang je een uitnodiging voor ronde twee - een live auditie in Showcase Studio Gent. De live auditie vindt plaats eind augusts en je wordt beoordeeld door een live jury. Zodra je door de eerste ronde bent, ontvang je alle details over de auditie per e-mail. Als je niet wordt uitgenodigd voor ronde twee, laat je dan niet ontmoedigen - zie het als motivatie om te trainen voor het seizoen 2024-2025! To be accepted into the Showcase Academy, you have to complete two rounds: Round 1: We often get questions whether you have to be semi-pro or pro to participate in the first round, and the answer is: no! Round 1 is open to everyone! To apply, just send us a video of your best choreography (make sure we can watch it easily - no downloads) along with your personal motivation to join our Academy. Round 2: If you pass round one of our auditions, you will receive an invitation to round two - a live audition at Showcase Studio Gent. The live audition will take place at the end of August and you will be evaluated by a live jury. As soon as you pass the first round, you will receive all details about the audition by e-mail. If you are not called for round two, don't be discouraged - see it as motivation to train for the 2024-2025 season!
 • Hoe kan ik danseres worden voor grote shows (K3, Camille, Studio 100, ...)? How can I become a dancer for big shows (K3, Camille, Studio 100, ...)?
  Wij hebben een database met professionele dansers die wij contacteren bij jobs zoals shows met K3 of Camille. Jaarlijks organiseren wij (meestal rond de maand mei) een auditie om in ons database terecht te komen. Houd zeker onze socials (@showcase_by_tommygryson) in de gaten om op de hoogte te geraken van een volgende auditie! We have a database of professional dancers we contact for jobs such as shows with K3 or Camille. Every year (usually around the month of May) we organise an audition to get into our database. Be sure to keep an eye on our socials (@showcase_by_tommygryson) to get notified of the next audition!
 • Hoe kan ik een professionele danser worden? How can I become a professional dancer?
  Zo veel mogelijk trainen is key! Probeer jezelf uit te dagen en streef telkens naar dat ene stapje verder. Verschillende danslessen, workshops en stijlen volgen helpt je snel verder! Onze opleiding Showcase Academy is speciaal opgericht om hier op te focussen, meer informatie op onze website. Training as much as possible is key! Try to challenge yourself and aim for that one step further each time. Taking different dance classes, workshops and styles will help you progress quickly! Our Showcase Academy course was set up specifically to focus on this, more information on our website.
 • Ik zou graag danser/entertainer bij jullie worden. Kan dit? I would like to become a dancer/entertainer at your company. Is this possible?
  Jaarlijks organiseren we een auditie om als danser in ons database te geraken. Stuur gerust jouw gegevens (CV en headshot) alvast naar talent@tommygryson.com en we nodigen je graag uit voor de voorrondes van onze auditie van zodra deze eraan komt! Every year we organise an audition to get into our database as a dancer. Feel free to send your details (CV and headshot) in advance to talent@tommygryson.com and we will be happy to invite you to the preliminaries of our audition as soon as it comes up!
bottom of page